Inte medlem än? Klicka här!

Fuckförbundets conference 2019

In english bellow

För att markera 20 år av Sexköpslagen - den svenska modellen för kriminalisering av klienter, samlades sexarbetare och allierade i Stockholm i Sverige för tre dagar med en konferens med endast sexarbetare, en offentlig protest och en internationell konferens för sexarbetarnas rättigheter. Händelserna organiserades av sexarbetarledda organisationen Fuckförbundet och samordnades av RFSL, den svenska LGBTI-organisationen och ICRSE.


På lördagen den 28 och söndagen den 29 oktober deltog mer än 80 sexarbetare i en serie workshops inklusive självförsvar, media, strategi för avkriminalisering, migrerande arbetarorganisation och etisk forskning. I veckan slutade också en filmkväll och den första sexarbetarnas rättighetsprotest i Sverige.


Måndagen den 30: e deltog 140 personer i den första internationella sexarbetarnas rättighetskonferens i Sverige. Sexarbetare och allierade från länder där den svenska modellen implementerades (Norge, Irland, Frankrike) eller röstade (Israel) presenterade de negativa effekterna av kriminalisering av klienter på sexarbetare. Forskare och representanter från olika icke-statliga organisationer presenterade också sina resultat om effekterna av kriminalisering. Ämnen som utforskades inkluderade tillgångar till mentalvårdstjänster, kriminalisering av migration, behov av transsexarbetare och förening av sexindustrin.


Vid konferensen lanserade Fuckförbundet sin rapport: '20 års misslyckade sexarbetare: en gemenskapsrapport om effekterna av 1999 års svenska sexköpslag' '. Rapporten som utvecklats i samarbete med ICRSE sammanfattar de viktigaste slutsatserna beträffande effekterna av sexköpsförbudet för sexarbetarnas levnads- och arbetsvillkor i Sverige och inkluderar policyrekommendationer inklusive avkriminalisering av sexarbeten och den meningsfulla involveringen av sexarbetare i policyer och tjänster som berör dem. Rapporten bifogas och sockerrör på vår webbplats:

http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/sex-workers-protest-stockholm-and-launch-report-20-years-swedish-model-first
To mark 20 years of Sexköpslagen, the Swedish model of criminalisation of clients, sex workers and alies gathered in Stockholm, Sweden for three days of sex workers-only events, a public protest and an international sex workers' rights' conference. The events were organised by sex worker-led organisation Fuckförbundet and co-hosted by RFSL, the Swedish LGBTI organisation and ICRSE.

On Saturday 28th and Sunday 29th of October, more than 80 sex workers attended a series of workshops including self-defence, media, strategising for decriminalisation, migrant workers organising and ethical research. The week end also included a film night and the first sex workers' rights protest in Sweden.

On Monday 30th, 140 people attended the first international sex worker's rights conference in Sweden. Sex workers and allies from countries where the Swedish model was implemented (Norway, Ireland, France) or voted (Israel) presented on the negative impact of the criminalisation of clients on sex workers. Researchers and representatives from diverse NGOs also presented their findings on the impact of criminalisation. Topics explored included acces to mental health services, criminalisation of migration, needs of trans sex workers and unionisation of the sex industry.


At the Conference, Fuckförbundet launched its report: '20 years of failing sex workers: a community report on the impact of the 1999 Swedish Sex Purchase Act''. The report developed in partnership with ICRSE summarise key findings regarding the impact of the sex purchase ban on the living and working conditions of sex workers in Sweden and includes policy recommendations including the decriminalisation of sex work and the meanigful involvment of sex workers in policies and services that concerns them.The report is attached and cane found on this website:

http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/sex-workers-protest-stockholm-and-launch-report-20-years-swedish-model-first


443 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla