Inte medlem än? Klicka här!

Open letter to The Swedish gender equality agency

[English below]

Läs Fuckförbundets lista nedan över hur Sveriges lagar marginaliserar och försätter sexarbetare i fara. Listan är skickad till Jämställdhetsmyndigheten och vi hoppas på ett svar från dem där de tar våra punkter på allvar.


Skickat till Jämställdhetsmyndigheten 2/3-2018


Den 3 mars, på the international sex worker rights day vill vi i Fuckförbundet belysa hur Sveriges lagar försätter oss i fara. Vi gör detta genom att skicka detta öppna brev till den nybildade jämställdhetsmyndigheten då de har makt att påverka vår vardag. Brevet delas givetvis också på sociala medier. Vi är intresserade av hur lagar fungerar rent praktiskt i vår vardag - inte hur de känslomässigt uppstått. För att ni ska orka lyssna på oss sexköpslagenkritiska sexarbetare tar vi bara upp det mest alarmerande och håller oss till två A4-papper. Vi ger sedan också förslag på skyddande lagar vi skulle behöva.


 • De av våra medlemmar som gjort gatubaserat sexarbete, samt de gatubaserade sexarbetare vi mött när vi gjort outreach, vittnar om stressade kunder som vill att de "hoppar in i bilen snabbt” så att “inte polisen kommer". Om sexarbetarna ändå vill bedöma säkerheten i situationen innan de hoppar in i bilarna, samt hinna redogöra för sina priser och gränser riskerar de att förlora kunder/inkomstkällor eftersom kunderna pga sexköpslagen är rädda att polisen ska komma. På vilket sätt är det bra att sexköpare får sätta ribban för vilka säkerhetsåtgärder vi kan använda för att tjäna vårt levebröd? Vi är trötta på att lagarna här i sverige stiftas efter sexköparna och inte efter vår säkerhet. Tänk på de som av ekonomiska skäl är tvungna att hoppa in i en bil utan att få bedöma säkerheten och förhandla innan.

 • Våra medlemmar som annonserar på internet bemöter kunder som inte vill ge ut ansiktsbild och identitet innan träff. Vi kan alltså inte screena kunderna eller berätta för någon utomstående var, med vem vi är och hur länge. Tänk om normen var att kunder gav ut denna information. Då kunde sexarbetare välja bort att träffa kunder som inte vill ge ut denna info? Tänk er även in i kundens situation, om DU som kund gett ut din identitet kommer du vara mer benägen att agera respektfullt mot sexarbetaren för att inte gå över hens gränser och därmed kunna anmälas för ett brott.

 • Vår grövsta kritik: I regeringens utvärdering av sexköpslagen stoltseras det om hur utlänningslagen används för att minska prostitution. Migrantsexarbetare utvisas för att de "yrkesmässigt" försörjer sig på ett "oärligt" sätt. Det är oerhört verklighetsfrånvänt av Sverige att bygga ett system som först försätter människor mellan stolarna och därefter utvisar dem för att de försökt överleva. Dessutom ses inte ens sexarbete som ett yrke i Sverige - hur kan migrantsexarbetare då utvisas för "yrkesmässigt oärlig försörjning"? Hur många migrantsexarbetare vågar kontakta polisen tror ni?

 • Kopplerilagen är onödig eftersom det redan är olagligt med hot, tvångsarbete/trafficking/människohandel, utnyttjande, rån, sex med minderårig, kidnappning, frihetsberövande, utpressning, våldtäkt. Polisen använder idag kopplerilagen för att tex ringa upp fastighetsägarna till thaimassagesalonger där det säljs sex och hota att anmäla fastighetsägarna för koppleri om de inte vräker thaimassagesalongerna. Därmed blir sexsäljarna förlorarna. Sexsäljare har också vräkts från sina hem när grannar upptäckt dem vid razzior som polisen enligt lag fått göra för att ta fast sexköpare. En razzia kan skada på så många sätt.

Våra lagförslag

 • Sexarbete ska inte vara en anledning till utvisning.

 • Det ska vara olagligt att köpa sex av någon under 18 år.

 • Skrota sexköpslagen och kopplerilagen. Avkriminalisera! Mycket skit finns i sexhandeln och det kan bekämpas med de lagar vi redan har. Det vill säga lagarna för tvångsarbete/människohandel, våldtäkt, frihetsberövande, hot, utpressning, rån, sex med minderårig, kidnappning mm. Lyssna på oss sexsäljare så kan vi anmäla om vi upplever att ett brott skett. Kanske vågar även fler sexköpare anmäla om de tror någon far illa av tredje part.

 • Istället för att bekämpa våra inkomstkällor, bekämpa att människor hamnar mellan stolarna. Personer som hamnar mellan stolarna använder ibland sexarbete som ett verktyg för att klara vardagen. Vissa tycker det är ok, andra vill inte sexarbeta. Oavsett är det viktigt att vi kan använda säkerhetsåtgärder i våra möten med kunder. Exempel på personer som hamnar mellan stolarna kan vara: sjuka som inte ges sjukersättning, migranter, ensamstående föräldrar, transpersoner, hemlösa. Anpassa systemet för dessa grupper!

 • Utbilda vårdpersonal och myndigheter att bemöta sexsäljare respektfullt. Ni kan erbjuda olika typer av hjälp såsom stöd emot självskadebeteende, råd hur vi kan sälja sex säkert, ekonomisk och juridisk rådgivning, STI-testning, bra transvård, fler boendemöjligheter, stöd för ensamstående föräldrar, bättre integrationsstöd, sjukersättning. Erbjud, MEN: låt oss själva definiera vad vi gör och ge oss endast hjälp med det vi ber om.

Trots att ingen vet vilka vi i Fuckförbundet är sprids det felaktiga, förminskande rykten om att vi endast är "en klick lyckliga horor" som inte bryr sig om traffickingutsatta. Det gör att folk sällan vill sätta sig in i vårt synsätt. Fuckförbundets medlemmar är sexarbetare i alla samhällsskick och vill ha tillgång till fler känslolägen än lycklig och trasig - men främst vill vi ha tillgång till säkerhet. Ställ gärna frågor om om det är något som känns oklart. Vi vill också uppmuntra er att läsa på och anta samma antitrafficking-tänk som Global alliance against trafficking in women, GAATW har http://www.gaatw.org/about-us/basic-principles

Vi önskar även att övriga som läser detta brev vill inkludera oss på diverse sammanslutningar under internationella kvinnodagen, 8 mars.


Hälsningar Fuckförbundet

 

Open letter sent to The Swedish gender equality agency 2/3-2018


On March 3, on the International Sex Workers Rights Day, we in Fuckförbundet want to explain how Sweden's laws put us sex workers in danger. We do this by sending this open letter to you at the newly formed Jämställdsmyndigheten, as you have the power to influence our everyday lives. The letter is of course also shared on social media. We are interested in how laws actually affects our everyday lives in practice - not how people emoationally want the laws to work. To help you cope listen to us "Swedish model"-critical sex workers, we only list the most alarming problems we meet, to make it fit on two A4 sheets. Below we also provide suggestions for protective laws we would need.


 • Those of our members who have done street-based sex work, as well as street-based sex workers we have encountered during outreach, report that they meet stressed clients who want them to "hurry into the car" so that "the police do not come". However if the sex workers wants to read off how safe the clients are, and explain their prices and limits before jumping into the cars, they risk losing clients /sources of income because the buyers are afraid the police will come (the sex purchase ban). Today when we need to serve our living bread, we have to prioriotize the safety of the client (not being detected by the police) before our own safety. How is that good? We are tired of these laws being focused on clients and not on our safety. Have a moment and think of those who for economic reasons have to jump into a car without assessing the safety and negotiating before.

 • Our members who advertise on Internet deal with clients who do not want to give out face image and identity before meeting. We can not screen the clients or tell someone where we are, with whom and for how long. Imagine if most clients gave out this information. Then sex workers could choose to not see clients who don't share this info? Also, consider the client's situation: if you as a client have given out your identity and face image, you will be more inclined to respect the sex worker in order to not breake their boundries and thus be notified of a crime.

 • Our deepest criticism: In the government's evaluation of the sex purchase law (2010), it's pranced how Utlänningslagen (Alien act) is used to reduce prostitution. Migrant workers are deported because they "professionally" earn their living in a "dishonest" way. Sweden has built a system that first puts people throught the cracks and then deports them for trying to survive. That is incredibly disconnected from reality to do so. In addition, sex work is not seen as a profession in Sweden - then how is it even possible to deport Migrant sex workers for "professional dishonesty"? How many Migrant sex workers dare to contact the police if this is the consequense do you think?

 • Kopplerilagen (procuring ban) is unnecessary because it is already illegal with threats, forced labor / trafficking, exploitation, robbery, sex with minors, kidnapping, deprivation of liberty, blackmail, rape. The police today use the procuring ban to threat property owners who rent out spaces to sex selling thaimassage salons to charge them for procuring if they do not evict the Thai massage salon. Once again sex workers become losers. Sex workers have also become homeless when neighbors discover their business during raids done by the police to arrest sex buyers. Property owners are by law beholden to evict us. A raid can hurt sex workers in so many ways.

What we need:


 • Sex work should not be a reason for deportation.

 • A law making it illegal to buy sex from anyone under 18 years of age.

 • Abrogate the sex purchase ban and the procuring ban. Decriminalize! A lot of bad conditions exists in sex trade and they can be combated with the laws we already have, the laws against threats, forced labor / trafficking, exploitation, robbery, sex with minors, kidnapping, deprivation of liberty, blackmail, rape etc. Listen to us sex workers so that we can report if we experience that a crime has occurred. Perhaps more sex buyers also dare to report if they meet someone who is treated bad by a third part.

 • Instead of combating our sources of income (clients), make people not fall throught the cracks. People who fall throught the cracks sometimes use sex work as a tools to make ends meet. Some think it's ok, others do not want to sex work. In both situations it is important that we can use security measures in our meetings with clients. Examples of people who fall throught the cracks can be people who are sick but not given sickness compensation, migrants, single parents, transgender, homeless. Adjust the system for those groups!

 • Educate healthcare professionals and authorities to treat sex workers respectfully. Society can offer different types of help, like: support against self-harm, advices on how to sell sex in safe ways, economic and legal counseling, STI testing, inclusion of transgender persons, more housing opportunities, support for single parents, better integration support, sickness compensation. Offer BUT, let us define what we do and give us only help with what we ask for.

Although no one knows anything about us members of Fuckförbundet, many false and diminishing rumors are spread that we are only "a small group of lucky whores who do not care for trafficking victims". The members of Fuckförbundet are sex workers of all social orders. We don't want to be described with only two emoations, happy vs destroyed.


We want to encourage you to study and adopt the same anti-traffiking approach as the Global Alliance Against Trafficking in Women, GAATW

http://www.gaatw.org/about-us/basic-principles

We also wish that others who read this letter want to include us in various arrangements during the international women's day, March 8th.

Greetings Fuckförbundet

4 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla