Inte medlem än? Klicka här!

The International Day to end violence against sex workers(In Eglish below)


Den 17e december infaller den internationella dagen för stop av våld mot sexarbetare. Denna dag uppmärksammas över hela världen för att hedra och komma ihåg de sexarbetare som har blivit offer för hatbrott, mord och kränkningar. Vi vill också uppmärksamma följande som påverkar oss på grund av svenska sexköpslagen, vilket inte är lika uppenbart som fysiskt våld.

Sexarbetare är omyndigförklarade genom svenska sexköpslagen även känd som "Nordiska modellen" eller "Svenska modellen". Lagen utformades med tanken på att ALLA sexarbetare är offer, som inte bör utsättas ytterligare och att fokus ska flyttas från säljare till köpare. Genom denna lagstiftning blir vi omyndigförklarade då fokus flyttas från de behov varje sexarbetare själv definierar att hen har (trygget i arbetet, vår privatekonomi, skyddande lagar för migrantsexarbetare tex) till att staten definierar vad som är bäst för oss. Enligt dem är det bäst för oss att få våra inkomstkällor/kunder bortskrämda av polis, att försvåra vårt säljande så det går ut över vår privatekonomi och säkerhet, samt att minska urvalet och försvåra bedömandet av vilka som är säkra kunder etc. På detta sätt förlorar vi rätten till trygghet i arbetet, våra egna kroppar och fria vilja plus att den ökar stigmat mot oss vilket leder till både fysiskt och psykiskt våld. Sverige verkar inte förstå att så länge vi har ett samhälle där människor faller mellan stolarna kommer vissa att använda sexarbete som ett verktyg för att klara av vardagen. Sexköpslagen hjälper oss inte.

Även migrationslagar är något vi behöver lyfta. Idag fokuserar debatten främst på sexköpareoch sexköpslagen. Samtidigt använder staten Utlänningslagen för att utvisa migrantsexarbetare, eftersom de “under vistelsen inte kommer försörja sig på ett ärligt sätt” (3.5.4 Statens utvärdering av sexköpslagen). Fuckförbundet vill lyfta det faktum att både lagar som skyddar migrantsexarbetare samt avkriminalisering behöver ske i arbetet med rättigheter och trygghet för sexarbetare.

Det är också väldigt påfrestande för oss att ständigt va utsatta för myndigheter som motsätter sig vår yrkesgrupp och kategoriserar våra samtyckande sexuella möten som våldtäkter.

Kopplerilagstiftningen gör att även säljare kriminaliseras om de vill samarbeta eller hjälpa varandra. Detta får till följd att vi separeras från våra kollegor. Kopplerilagen gör det olagligt att underlätta i vårt arbete, exempelvis ge oss skjuts till kund, hyra ut en bostad, fotografera för annonsbilder, göra en hemsida, städa lokal o.s.v.

Vi vill också klargöra: Att upprätthålla stigmatiseringen av sexarbetare i samhället är att utöva psykologiskt våld mot oss.

När/om det kommer fram att vi jobbar som sexarbete, är risken överhängande att vänner och familj vänder oss ryggen. Vi riskerar att bli av med våra normativa jobb. Bli vräkta. Bli fråntagna våra barn. Inte bli tagna på allvar och bli ifrågasatta i kontakt med myndigheter, vård/omsorg och polis.

Sexarbetare har ett oförtjänt dåligt rykte då vi gör skillnad i så många människors liv. Fysisk och psykisk närhet är ett behov, utan det dör själen.

Vi gör en samhällsinsats som inte går att jämföra - det borde klassas som friskvård.

Avkriminalisera NU för vår psykiska och fysiska hälsas skull!


 

17th of December, the International Day to end violence against sex workers. This day is highlighted throughout the world to honor and remember the sex workers who have fallen victims of hate crime, murders and violations. We also want to pay attention to the following that affect us because of Swedish legislation model, which is not as obvious as physical violence.

Sex workers are incapacitated in the Swedish sex purchase laws aka “Nordic model” or “Swedish model”. The act was designed with the idea that ALL sex workers are victims, who should not be exposed even more and that the focus should be moved from the seller to buyer. By this legislation we become incapacitated, because the the focus is shifted away from the needs that sex workers them selves can define that they have (safety in work, our private economy, protecting laws for migrant sex workers etc) to what the state defines as the best for us. According to the state it is best for us to have our income sources/clients frightened away by police, to obstruct our selling so that it affects our private economy and safety, and to reduce the selection of clients and obstruct our evaluation of which clients are safe and not etc. Through this we lose the right to safety in work, our own bodies and free will plus it increases the stigma against us which leads to physical and psychical violence. Sweden doesn’t seem to understand that as long as we have a society where people fall through the cracks, some people will use sex work as a tool to survive. The sex purchase law does not help us.

Also the migration act needs more focus. Today the debate is mostly focused on clients and the sex purchase law. Meanwhile the state uses “Utlänningslagen” to deport migrant sex workers since they “during their visit will make a living in a dishonsest way” (3.5.4 Statens utvärdering av sexköpslagen). Fuckförbundet wants to raise the fact that both laws that protect migrant sex workers AND decriminalization is needed to give sex workers rights and safety.

It is also very stressful for us to be constantly targeted by the authorities who oppose our occupational group and categorize our consenting sexual encounters as rape.

The procuring Act also allows sellers to be criminalized if they want to cooperate or help each other. As a result, we are separated from our colleagues. The procuring Act makes it illegal to facilitate our work, for example, drive us to a customer, rent a home, photograph for ad pictures, make a website, clean local, etc.

We also want to clarify: the maintenance of the stigmatization of sex workers in society is to practice psychological violence against us.

When/if we are outed as sex workers, the risk is imminent that friends and family turn their backs on us. We risk losing our normative jobs. Get evicted. Get deprived of our children. Not be taken seriously and be questioned in contact with authorities, healthcare and police.

Sex workers has an undeserved bad reputation when we make a difference in the lives of so many people. Physical and mental proximity is a need, without it, the soul dies.

We do a community effort that can not be compared - it should be classified as preventive healthcare!

Decrim NOW for the sake of our mental and physical health!

13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla