Inte medlem än? Klicka här!

FFnyLogga.png

Värdegrund

Vi är sexarbetare

Vi har enbart medlemmar med erfarenhet av att tillhandahålla sexuella och erotiska tjänster. Vi använder ordet ”sexarbetare” eftersom det är inkluderande och omfattar personer med olika erfarenheter inom sexbranschen. Vissa medlemmar definierar sig på andra sätt eftersom de har svårt att relatera till ordet ”sexarbetare”, men alla stödjer kampen för rättigheter. Tillsammans arbetar vi för att stärka varandra och motverka hierarkin som finns inom sexarbete. Tredje part och andra som tjänar pengar på sexarbetares arbete är inte välkomna i vår organisation.

Vi är för en fullständig avkriminalisering av sexarbete

Vi tror att sexarbetare är i en bättre position att hävda sina arbetar- och mänskliga rättigheter om sexarbete avkriminaliseras. Vi vill att lagar och regler relaterade till att sälja, köpa och organisera sexarbete tas bort. Sveriges sexköpslag kriminaliserar inte bara våra kunder. Det är också olagligt för oss att att arbeta tillsammans för högre säkerhet, att arbeta i hyrd lokal (t.ex. lägenhet eller hotellrum) och att anlita hjälp av tredje part (t.ex. säkerhetsvakt, chaufför, sekreterare). Det är även olagligt för våra familjemedlemmar och vänner att att leva på inkomsten av sexarbete. Givetvis gäller även efter en avkriminalisering av sexarbete brottsreglerande lagar mot t.ex. utnyttjande och våldtäkt.

Vi står för rätten att få tala i egen sak

Vi är inte någon ”sexköpslobby” eller ”för sexarbete” och vi avfärdar förenklade skildringar som framställer oss så. Vi är oerhört medvetna om anledningarna till att börja sexarbeta kan vara utsatthet och exkludering, men oavsett anledning och erfarenheter bör ingen utom vi själva ges rätten att föra vår talan. Andra har inte heller rätten att stämpla oss som offer för att driva sin egen agenda. Vi värderar tolkningsföreträde, och anser att de som i första hand påverkas av stigmat är de som är mest lämpade att tala om det. T.ex. bör strippdansöser ges mer plats att tala om orättvisa arbetsvillkor på strippklubbarna än någon som aldrig varit på strippklubb, och någon som säljer sex idag och därmed påverkas direkt av stigmat bör ges plats framför någon som inte längre säljer sex.

Vi står för arbetares rättigheter

Vi erkänner sexarbete som arbete. I nuläget har arbetare i sexindustrin få möjligheter att stärka sin rätt och sina villkor som arbetare. Vi står bakom full avkriminalisering för att möjliggöra ett förstärkande av dessa rättigheter. Genom att arbeta tillsammans kan vi uppnå förbättringar gällande säkrare arbetsförhållanden precis som den internationella arbetarrörelsen åstadkommit för andra branscher.

Vi står upp för migranters rättigheter

Många sexarbetare är migranter. Vi tycker att alla människor bör ha friheten att resa, korsa landsgränser och söka efter ett bättre liv. Den växande främlingsfientligheten har skapat en situation där migranter vänder sig till sexarbete både på grund av bristande tillgång till offentliga resurser och diskriminering på arbetsmarknaden. De som sexarbetar löper större risk att utsättas för våld än sexarbetare födda i Sverige. Migrantsexarbetare i Sverige är måltavlor för övervakning, räder och deporteringar som ofta genomförs av polis. Vi står upp emot alla former av våld och diskriminering som sexarbetande migranter möter.

Vi kämpar för sexarbetares rätt till familj och privatliv

Vi uppmärksammar att familjemedlemmar och vänner ofta stöds av inkomst av sexarbete och motsätter oss de fall där sexarbetande föräldrar har tappat vårdnad om sina barn på grund av sexarbete, och där partner till sexarbetare har dömts för att ha hjälpt sin partner i sitt arbete .

Vi kämpar för HBTQIA-personers rättigheter

Många av de som arbetar med sex i Sverige idag är HBTQIA-personer som helt försvinner när sexarbete i Sverige enbart beskrivs som “mäns våld mot kvinnor”. Den utbredda transfobin i samhället gör transpersoner särskild sårbara för diskriminering. För personer som möter könsdiskriminering är sexarbete ett redskap för överlevnad, eller det bästa av begränsade alternativ, och detta är särskilt sant för personer som möter flera typer av marginalisering så som HBTQIA-personer, rasifierade personer, transkvinnor, personer från arbetarklassen, personer med funktionsvariationer eller ensamstående föräldrar. Om fler människor förväntas avstå från sexarbete bör fokus ligga på att bredda våra valmöjligheter, inte försvåra våra arbetsförhållanden.

Vi är feminister

men vi förkastar den sortens feminism som exkluderar oss och syftar till att försvåra våra arbets- och levnadsvillkor. Sexarbete utförs till stor del av kvinnor och könsöverskridande personer, och i ett samhälle vars resurser och makt främst ägs av män måste vi arbeta för en frigörelse från könsdiskrimineringen som slår mot icke-män. Initiativ som ökar våldet mot marginaliserade personer kommer inte få de många förtryck som upprätthålls i samhället att falla, och vi kan inte förväntas leva i nuet som om det vore en framtidsutopi när våra liv som sexarbetare är så pass marginaliserade. Vi kallar alla feministiska grupper och organisationer till att lyssna på sexarbetarledda initiativ och vara öppna för att samarbeta med oss mot att få könsbaserat våld att upphöra. Som de ser ut idag känner sig många sexarbetare så svikna av feminismen att de trots sin kamp för kvinnors rättigheter inte vill använda det ordet om sig själva.

Vi är solidariska med rörelsen för funktionsvarierade personers rättigheter

Bland både de som säljer och köper sex finns personer med psykiska och fysiska funktionsvariationer. Vi förkastar en verklighetsbeskrivning där funktionsvarierade kunders behov av intimitet och sexualitet ställs mot sexarbetares rättigheter. Vi vet att många sexarbetare säljer sex på grund av att psykiska och fysiska funktionsvariationer förhindrar dem från att jobba i andra yrken. Vi tror på att kunskapen gällande funktionsvariationer behöver breddas för att minska diskrimineringen, bland annat ur en arbetsrättslig synvinkel eftersom många sexarbetare som lever med funktionsvariationer faller igenom samhällets skyddsnät.

Vi är solidariska med personer som använder droger

Personer som använder droger och sexarbetare är båda stigmatiserade och kriminaliserade grupper och vi delar många erfarenheter. Vi stödjer kampen för en avkriminalisering av drogbruk, och vi stödjer initiativ baserade på evidensbaserad forskning och skadereduktion. Sexarbetare sm använder droger möter dubbelt stigma och blir ofta reducerade till stereotyper som fråntas rätten att definiera sig själva, vilket leder till sämre bemötande samhället i stort.

Vi är solidariska med personer som lever med HIV

Vi stöttar kampen för att minska stigmat som drabbar personer som lever med HIV, särskilt sexarbetare som lever med HIV. I Sverige behövs kunskapshöjande arbete för att råda bot på fördomarna kring diagnosen. Personer som lever med HIV/AIDS är del av vår kamp och vårt community och vi vänder dem inte ryggen. Sexarbetarorganisationer har historiskt och internationellt sett varit en viktig del i kampen mot HIV/AIDS och det arbetet tänker vi fortsätta.